Loomio

Ogólnopolski Strajk Kobiet - ŚWIECKIE PAŃSTWO

Kliknij w tytuł rozwiązania poniżej, by przejść do szczegółów.


Aby zacząć oceniać rozwiązania lub dodawać swoje kliknij "dołącz do grupy" lub "join group" poniżej.


Każdy z obszarów będzie uzupełniany o kolejne tematy.
Swoje propozycje możecie zgłaszać do Rady Konsultacyjnej OSK na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza https://forms.gle/h3qPrKPkQ2qWaQZu7.


Postulaty zebrane z ulicy, internetu i maili układają się w następujące grupy:

NARODOWA APOSTAZJA!

Rozwiązania na teraz:

Apel do osób nieidentyfikujących się z kościołem

Apel do dziennikarzy

Apel do polityków opozycji

Rozwiązania długoterminowe:

Wprowadzenie państwowej, dostępnej online procedury wystąpienia z kościoła

Odfałszowanie statystyk kościelnych i stworzenie państwowych, opartych m.in. o tę procedurę 

Nałożenie na ISKK obowiązku corocznego informowania o liczbie chrztów i apostazji

Nałożenie na GUS obowiązku prowadzenia statystyk dotyczących liczby apostazji

ŚWIECKA SZKOŁA!

Rozwiązania na teraz:

Wsparcie dla młodzieży zmuszanej do uczęszczania na religię przez swoich rodziców

Apel do rodziców i młodzieży dot. lekcji religii w szkołach

Kampania dot. rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach religii

Rozwiązania długoterminowe:

W imię konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej państwa i niedyskryminacji dążymy do usunięcia religii ze szkół państwowych. Do czasu radykalnej zmiany rozkładu sił politycznych staramy się o zmiany minimalizujące dotkliwość obecności lekcji religii w szkole. 

Lekcje etyki i religii jako zajęcia dodatkowe i nieobowiązkowe powinny odbywać się wyłącznie na pierwszej lub ostatniej godzinie. Jedna godzina religii w tygodniu w miejsce dwóch umożliwi odpowiednie ułożenie planów zajęć.

Osoby, które ukończyły 15 lat powinny same decydować o udziale w lekcjach religii.

Religia dla dzieci w wieku przedszkolnym poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Katecheci nie mogą być zatrudniani przez szkoły i finansowani z budżetu państwa, nie mogą być członkami Rad Pedagogicznych.

Brak oceny z religii na świadectwie szkolnym; ocena z religii nie może być wliczana do średniej ocen. Oddzielne świadectwa z religii.

Rekolekcje i udział uczniów w mszach poza systemem edukacji.

Oddzielne pomieszczenia do nauki religii. Symbole religijne wyłącznie  w tych pomieszczeniach. Sfera symboliczna szkoły, tj. wybór patrona, godła, hymnu, itp. neutralne religijnie. Modlitwa wyłącznie na katechezie.

Wprowadzenie państwowej kontroli nad programami nauczania religii oraz nad odpowiednimi podręcznikami.

Wprowadzenie unormowań prawnych związanych ze statusem przedmiotu WDŻ w celu zapobieżeniu przekazywaniu treści nacechowanych światopoglądowo/religijnie.

STOP KLERYKALIZACJI!

Rozwiązania na teraz:

Akcja "odjaniepawlania" przestrzeni publicznych

Regulamin relacji przedstawicieli samorządów z duchownymi

Stworzenie sieci pro-świeckich samorządowców

Rozwiązania długoterminowe:

Ochrona przed przemocą i dyskryminacją religijną:

•     Zakaz wprowadzania elementów obrządku religijnego do ceremoniału państwowego

•     Zakaz umieszczania symboli religijnych w państwowych urzędach i instytucjach

•     Zakaz łączenia wydarzeń organizowanych przez władze samorządowe lub instytucje im podległe z ceremoniami religijnymi

Zakaz zatrudniania kapelanów w państwowych urzędach, instytucjach, szpitalach i wojsku; wyprowadzenie Ordynariatu Polowego ze struktur Ministerstwa Obrony Narodowej

Zmiana wzoru paszportu - usunięcie adnotacji Bóg-Honor-Ojczyzna

WYPOWIEDZIEĆ KONKORDAT!

Wypowiedzenie konkordatu i wprowadzenie przepisu, regulującego działanie kościołów i związków wyznaniowych na mocy ustawy

Likwidacja Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i powołanie w jej miejsce urzędu centralnego, który jako jedyny uprawniony będzie do prowadzenia spraw dotyczących kościołów i związków wyznaniowych

Zrównanie pozycji prawnej Kościoła rzymskokatolickiego z pozycją innych związków wyznaniowych

Ustawowe zrównanie pozycji prawnej organizacji światopoglądowych, np. ateistycznych, z pozycją kościołów i związków wyznaniowych

KONIEC Z BEZKARNOŚCIĄ KLERU!

W imię konstytucyjnej zasady równości wobec prawa konieczne jest doprecyzowanie art.25 ust 3 Konstytucji RP

Powołanie NIEZALEŻNEJ komisji, do spraw wyjaśnienia, rozliczenia zbrodni pedofilii w kościele.

Likwidacja przedawnień w kontekście przestępstw seksualnych wobec dzieci, a także tuszowania przestępstw seksualnych wobec dzieci.

OPIEKA MEDYCZNA, A NIE WATYKAŃSKA!

Likwidacja klauzuli sumienia

Nałożenie na ZOZ, który odmawia realizacji świadczenia aborcji lub badania prenatalnego ustawowego obowiązku wskazania innej placówki, która to należne świadczenie zrealizuje

Nałożenie na wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych obowiązku monitorowania, czy apteki przestrzegają prawa i dostęp do antykoncepcji nie podlega nielegalnym ograniczeniom

Ustawowy zakaz zatrudniania etatowych kapelanów w państwowych placówkach opieki zdrowotnej i nakaz zapewnienia pacjentom opieki psychologicznej

WOLNOŚĆ SŁOWA I SZTUKI!

W imię konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej państwa i równości wobec prawa:

• likwidacja art. 196 kk

• likwidacja zapisu o wartościach chrześcijańskich z ustawy o KRRiTV

PRECZ Z FINANSOWANIEM KOŚCIOŁA!

Jawność przepływów finansowych państwo-kościół

Likwidacja przywilejów finansowych kościołów i związków wyznaniowych

Powołanie komisji ds. zbadania działalności Komisji Majątkowej i doprowadzenie do zwrotu mienia państwowego przyznanego kościołowi bezzasadnie, jako zastępcze

Wprowadzenie podatku kościelnego, który będą odprowadzać wyłącznie członkowie danego kościoła definiujący się jako tacy w świeckiej procedurze.

PRECZ Z MORDO IURIS!

W imię konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej państwa:

•     Zakaz piastowania urzędów państwowych i stanowisk w administracji państwowej przez osoby duchowne, zakonne (w tym świeckie), członków sekt oraz osoby pełniące funkcje w organizacjach wyznaniowych

•     Powołanie niezależnej komisji, która zidentyfikuje lobbingową działalność organizacji para-religijnych, sekt i innych identyfikowanych jako niebezpieczne dla życia publicznego oraz wypracuje rozwiązania, które tę działalność zablokują lub poddadzą ścisłej kontroli społecznej


Przyjmując długoterminowy horyzont czasowy, realizacja postulatów dzieli się na 3 etapy:

  • Działania możliwe już dziś

  • Działania możliwe po uzyskaniu zwykłej większości sejmowej przez frakcje zwolenników rozdziału kościoła od państwa

  • Działania możliwe po uzyskaniu przez takie frakcje większości konstytucyjnej

Nasze propozycje działań uwzględniają wszystkie te etapy. Przedstawiamy je opisowo oraz na osi czasu.

SRO
Likwidacja klauzuli sumienia
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
W imię konstytucyjnej zasady równości wobec prawa konieczne jest doprecyzowanie art.25 ust 3 Konstytucji RP
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Jawność przepływów finansowych państwo-kościół
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Wprowadzenie podatku kościelnego, który będą odprowadzać wyłącznie członkowie danego kościoła...
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Wypowiedzenie konkordatu i wprowadzenie przepisu regulującego działanie kościołów i związków wyznaniowych na mocy ustawy
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Likwidacja zapisu o wartościach chrześcijańskich z ustawy o KRRiTV
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Powołanie komisji ds. zbadania działalności Komisji Majątkowej...
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Zakaz piastowania urzędów państwowych i stanowisk w administracji państwowej przez osoby duchowne, zakonne (w tym świeckie)...
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Ustawowy zakaz zatrudniania etatowych kapelanów w państwowych placówkach opieki zdrowotnej...
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Nałożenie na ZOZ, który odmawia realizacji świadczenia aborcji lub badania prenatalnego...
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Powołanie niezależnej komisji, która zidentyfikuje lobbingową działalność organizacji para-religijnych, sekt i innych
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Powołanie NIEZALEŻNEJ komisji, do spraw wyjaśnienia, rozliczenia zbrodni pedofilii w kościele.
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: NARODOWA APOSTAZJA! Apel do dziennikarzy
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Nałożenie na wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych obowiązku monitorowania, czy apteki przestrzegają prawa...
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Zrównanie pozycji prawnej Kościoła rzymskokatolickiego z pozycją innych związków wyznaniowych
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Likwidacja Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP i powołanie w jej miejsce urzędu centralnego...
%{count} replies Last active %{time_ago}
SRO
Ustawowe zrównanie pozycji prawnej organizacji światopoglądowych, np. ateistycznych, z pozycją kościołów i związków wyznaniowych
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: ŚWIECKA SZKOŁA! Apel do rodziców i młodzieży szkolnej dot. lekcji religii w szkołach
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
STOP KLERYKALIZACJA PAŃSTWA (4): Zakaz wprowadzania elementów obrządku religijnego do ceremoniału państwowego
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: NARODOWA APOSTAZJA! Apel do polityków opozycji
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: ŚWIECKA SZKOŁA! Wsparcie dla młodych osób, które są zmuszane do uczęszczania na religię przez swoich rodziców
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: STOP KLERYKALIZACJI! Stworzenie sieci pro-świeckich samorządowców
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
NARODOWA APOSTAZJA (6): Nałożenie na GUS obowiązku prowadzenia statystyk dotyczących liczby apostazji
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
NARODOWA APOSTAZJA (4): Wprowadzenie państwowej procedury wystąpienia z kościoła
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
STOP KLERYKALIZACJI PAŃSTWA (5): Zakaz umieszczania symboli religijnych w państwowych urzędach i instytucjach
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
STOP KLERYKALIZACJI PAŃSTWA (7): Zakaz zatrudniania kapelanów w państwowych urzędach, instytucjach, szpitalach i wojsku
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
STOP KLERYKALIZACJI PAŃSTWA (6): Zakaz łączenia wydarzeń organizowanych przez władze samorządowe lub instytucje im podległe z ceremoniami religijnymi
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
STOP KLERYKALIZACJI PAŃSTWA (8): Zmiana wzoru paszportu - usunięcie adnotacji Bóg-Honor-Ojczyzna
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
NARODOWA APOSTAZJA (5): Obowiązek informowania o liczbie chrztów i apostazji przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: STOP KLERYKALIZACJI! Akcja "odjaniepawlania" przestrzeni publicznej
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: STOP KLERYKALIZACJI! Regulamin relacji przedstawicieli władz z duchownymi
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: NARODOWA APOSTAZJA! Apel do osób nieidentyfikujących się z kościołem
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Temat: ŚWIECKA SZKOŁA! Kampania dotycząca rezygnacji z uczestnictwa w lekcjach religii
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
ŚWIECKA SZKOŁA (1): Apel dot. lekcji religii
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Postulat 1: STOP KLERYKALIZACJI PAŃSTWA
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Postulat 2: ŚWIECKA SZKOŁA
%{count} replies Last active %{time_ago}
S
Postulat 3: NARODOWA APOSTAZJA
%{count} replies Last active %{time_ago}