Loomio

Ogólnopolski Strajk Kobiet - PRAWORZĄDNOŚĆ

Kliknij w tytuł rozwiązania poniżej, by przejść do szczegółów.


Aby zacząć oceniać rozwiązania lub dodawać swoje kliknij "dołącz do grupy" lub "join group" poniżej.


Każdy z obszarów będzie uzupełniany o kolejne tematy.
Swoje propozycje możecie zgłaszać do Rady Konsultacyjnej OSK na adres [email protected] lub za pośrednictwem formularza https://forms.gle/h3qPrKPkQ2qWaQZu7.


Przywrócenie ładu konstytucyjnego


Rozwiązania krótkoterminowe:

Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości oraz gruntowna nowelizacja ustawy o prokuraturze

Usunięcie tzw. dublerów z Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężenie prawidłowo powołanych w 2015 roku trzech sędziów TK

Ustalenie w ramach ustawy ustrojowej o Trybunale Konstytucyjnym, że wybór członków TK musi nastąpić większością kwalifikowaną


Rozwiązania długoterminowe:

Fundamentalne przebudowanie systemu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poprzez zmianę Konstytucji

Audyt systemu samorządu terytorialnego z udziałem samorządowców oraz ustawowe wzmocnienie roli samorządu i ograniczenie kontroli rządu i wojewodów nad samorządem

Wolne sądy

Natychmiastowa likwidacja neo-KRS

Natychmiastowe wstrzymanie się z powoływaniem i awansowaniem sędziów na podstawie wniosków neo-KRS

Powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Usunięcie z Sądu Najwyższego wszystkich osób powołanych na stanowiska sędziowskie przy udziale neo-KRS

Doprowadzenie do prawidłowego powołania Pierwszego Prezesa SN

Cofnięcie powołań i awansów wszystkich sędziów sądów powszechnych dokonanych z udziałem neo-KRS

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym oraz instytucji kontroli nadzwyczajnej

Nieustanne obywatelskie wsparcie dla sędziów i prokuratorów broniących praworządności

Respektowanie umów międzynarodowych

Opracowanie zestawu działań obywateli zmierzających do wyegzekwowania od rządzących respektowania umów międzynarodowych

Przygotowanie społecznego oporu przeciwko wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Skierowanie do nowej administracji prezydenckiej w USA stanowisk w sprawie naruszeń prawa w Polsce, a także wadliwości „konsensu genewskiego”

Kierowanie jak największej liczby pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wywieranie nacisku społecznego na Komisję Europejską

Stworzenie społecznego „gabinetu cieni ds. polityki zagranicznej"

Wywieranie nacisków na Komisję Europejską, aby wdrożyła w życie nowy mechanizm wstrzymania funduszy UE w razie naruszania praworządności

Rozliczenie rządzących

Dokonanie rozliczeń po rządach PiS w oparciu o niezależną, bezstronną i profesjonalną prokuraturę oraz niezależne, wolne sądy

Postawienie zarzutów i wniesienie aktów oskarżenia do sądu karnego przeciwko czynom dokonanym przez funkcjonariuszy państwowych

Przeprowadzenie niezależnych audytów i nieformalnych "dochodzeń" przez społeczne komisje i niezależnych dziennikarzy

Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia uchwałą Zgromadzenia Narodowego

Sprawne przeprowadzenie śledztw w sprawie pedofilii w Kościele oraz postawienie zarzutów i wniesienie aktów oskarżenia do sądów

Audyt spółek Skarbu Państwa oraz urzędów państwowych pod kątem dokonanych malwersacji, defraudacji, wyłudzeń i innych naruszeń prawa

Zabezpieczenie przed nadużyciami władzy w przyszłości

Odpolitycznienie mediów - uniezależnienie ich od większości rządzącej, w tym likwidacja Rady Mediów Narodowych

Zmiana ustawy o służbie cywilnej

Bezkarność urzędnicza - monitorowanie sytuacji

Zmniejszenie wpływów partii politycznych z budżetu państwa poprzez zmianę ustawy o partiach politycznych

Poprawienie obecnej ordynacji wyborczej (bez zmiany Konstytucji)

Ochrona wolności i praw obywatelskich

Realizacja rekomendacji ONZ w sprawie przestępstw z nienawiści na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku, płci i niepełnosprawności

Nowelizacja kodeksu karnego poprzez rozszerzenie katalogu przestępstw o przestępstwa z nienawiści i mowy nienawiści

Postulowanie jak najszybszego wyboru nowego RPO zgodnie z Konstytucją

Edukacja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Nowelizacja ustawy o referendum

Wzmocnienie działań platformy dialogu OSK

Promowanie programów edukacyjnych oferowanych przez środowisko prawnicze