Loomio

Bezpieczeństwo nauczycielek i nauczycieli w pandemii

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 114

Jak jest, czyli główne problemy

 • Ogólnikowe i niejasne, a więc trudne do egzekwowania regulacje prawne resortów edukacji i zdrowia oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Brak konkretnych wytycznych, jak pracować mają szkoły ulokowane w strefie żółtej i czerwonej (obowiązkowo zamykać wszystkie, czy wprowadzać naukę hybrydową?), co robić w przypadku koronawirusa w placówce (zamykać całą, czy izolować tylko klasę, w której wystąpił, a może tylko jedno piętro, na którym klasa się uczyła?).

 • Bezpieczeństwa nauczycielek i nauczycieli w szkole nie obejmuje się żadne rozporządzenie, nie znajdziemy nic w żadnych wytycznych. Minister edukacji zakłada, że wszyscy nauczyciele są w stu procentach zdrowi i gotowi do heroicznej pracy.

 • Średnia wieku (wysoka) sytuuje nauczycielki i nauczycieli w grupie podwyższonego ryzyka.

 • Próby ratunku przed pandemią poprzez decyzje o przejściu na emeryturę bądź urlopy dla poratowania zdrowia.

 • Dylemat dyrektorek i dyrektorów: bezpieczeństwo czy posłuszeństwo. Brak uzyskania kontaktu z sanepidem uniemożliwiał podjęcie formalnych decyzji przez dyrektorów szkół zgodnie z zaleceniem MEiN.

 • Sanepid pod presją polityczek i polityków nie wyrażał zgody na nauczanie zdalne lub hybrydowe, mimo stwierdzonych przypadków koronawirusa w placówce.

 • Niemożliwy do utrzymania reżim sanitarny w zatłoczonej szkole.

 • Obecność nauczycielek i nauczycieli nierespektujących zaleceń sanitarnych. Narażenie na zakażenie przez inną osobę dorosłą w pokoju nauczycielskim jest równie prawdopodobne, jak przez ucznia w klasie.

 • Występowanie symptomów lęku i depresji u ponad połowy badanych nauczycieli (http://psych.uw.edu.pl/2020/11/02/nowy-raport-z-badania-na-temat-sytuacji-nauczycieli-w-czasie-powrotu-do-szkol-podczas-pandemii-sars-cov2-zespolu-prof-ewy-pisuli/).

Jak powinno być, czyli główny kierunek zmian

Jasno uregulowane prawnie procedury funkcjonowania szkół w zależności od stopnia dynamiki epidemii, przy zachowaniu dużej autonomii dyrektorek i dyrektorów szkół w podejmowaniu decyzji odnośnie nauczania zdalnego przy konsultacji z lokalnymi (samorządowymi) służbami sanitarnymi i antykryzysowymi.

Co można zrobić już dziś?

 • Zorganizować panel deliberatywny. Dyskusję z udziałem czynnika społecznego i eksperckiego o bezpieczeństwie (epidemicznym i psychologicznym) pracy nauczycielek, nauczycieli, pracownic i pracowników oświaty.

 • Wsparcie środowiska, postawy solidarnościowe. (Raport: Nauczycielom brakowało wsparcia w związku z trudnościami w pracy stacjonarnej w warunkach pandemii od przełożonych, rodziców, uczniów/podopiecznych, które było najczęściej oceniane jako niskie lub umiarkowane.)

 • Sesje współpracy: Rada Rodziców – Rada Pedagogiczna. Usprawnienia przepływu informacji między rodzicami a placówką, a także i zaakceptowania przez rodziców znaczenia procedur wprowadzanych w placówkach w związku z epidemią COVID-19.

Czego oczekiwać od władz lokalnych?

 • Powołania oświatowych sztabów antykryzysowych z udziałem dyrektorek i dyrektorów szkół.

 • Wsparcia nauczycielek i nauczycieli przez dodatkowy personel, który mógłby przejąć część obowiązków związanych z obostrzeniami epidemicznymi. Dotyczy to zwłaszcza placówek kształcących najmłodsze dzieci oraz przeznaczonych dla uczniów z różnego typu niepełnosprawnościami.

 • Wsparcia szkoleniowego i materiałowego dla rodziców oraz uczniów/podopiecznych na temat zachowania się w związku z COVID-19.

 • Tworzenia samorządowych centrów pomocy psychologicznej (antydepresyjne).

Czego żądać od władz centralnych?

 • Opracowania strategii długofalowej, uwzględniającej różne warianty rozwoju sytuacji szkolnej w dynamice pandemicznej i umocowanie jej w konstytucyjnym porządku prawnym.

 • Sięgnięcia po wzorce dobrych praktyk z innych państw europejskich i pozaeuropejskich.

 • Udziału (merytokracji) specjalistów epidemicznych i przedstawicieli środowiska szkolnego (OSKKO) – w podejmowaniu decyzji MEiN przy otwieraniu lub zamykaniu szkół.

 • Komunikacji społecznej uzasadniającej opinii publicznej podejmowane decyzje w odniesieniu do szkół.

 • Poszerzenie kompetencji dyrektorów tak, by mogli decydować o wprowadzeniu nauczania hybrydowego lub zdalnego bez konieczności uzyskania wiążącej opinii sanepidu.

 • Ograniczenie liczebności klas i ograniczenie wymagań programowych.


Poniżej możesz:

 • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

 • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")