Loomio

שמירת שבת במרחב הציבורי

דיון על פרק השבת באמנת גביזון מדן. אנחנו מבקשים לדון בסעיפים השונים של האמנה לאור תפיסת השילוש החברתי תוך התייחסות נפרדת לשלושת המרחבים בכל סעיף.