Loomio

סגירת מוסדות בשבת

‫פ ‫אורי פופקו‬‎ Public Seen by 341

אמנת גביזון מדן, פרק שבת, סעיף 2 - משרדי ממשלה, מוסדות חינוך, מפעלי תעשייה, בנקים, שירותים ומוסדות מסחריים יהיו סגורים
בשבת. איסור זה יחול על אזורים עירוניים כמו גם על קיבוצים, מושבים, או אם הדרך.
מפעלים חיוניים, בתי חולים ושירותים חיוניים יקוימו במתכונת שבת, כנהוג היום.

‫פ

Poll Created Fri 12 May 2017 8:52AM

האם אנחנו מסכימים שמשרדי ממשלה יהיו סגורים בשבת? Closed Tue 1 May 2018 8:03AM

זה אמנם המצב כיום, אך כאן אנחנו נשאלים האם אנחנו מסכימים שסגירת משרדי ממשלה בשבת תהיה מעוגנת בחוק יסוד?

Results

Results Option % of points Voters
Agree 0% 0  
Abstain 0% 0  
Disagree 0% 0  
Block 0% 0  
Undecided 0% 2 ‫פ שי

0 of 2 people have participated (0%)

‫פ

Poll Created Fri 12 May 2017 8:54AM

האם אנחנו מסכימים שמוסדות חינוך יהיו סגורים בשבת? Closed Tue 1 May 2018 8:03AM

זה אמנם המצב כיום, אך כאן אנחנו נשאלים האם אנחנו מסכימים שסגירת מוסדות חינוך בשבת תהיה מעוגנת בחוק יסוד?

Results

Results Option % of points Voters
Agree 0% 0  
Abstain 0% 0  
Disagree 0% 0  
Block 0% 0  
Undecided 0% 2 ‫פ שי

0 of 2 people have participated (0%)

‫פ

‫אורי פופקו‬‎ Fri 12 May 2017 3:58PM

כשמגיעים למוסדות מסחריים נתקלים בדילמה. אם אני בעל חנות קטנה, ונאמר אפילו שאני לא מעסיק אף עובד בשבת אבל מבקש לפתוח את החנות בעצמי, האם האיסור לפתוח מוסדות מסחר בשבת לא פוגע בחופש העיסוק שלי?
לדעתי כדי לענות השאלה צריך לבחון מה הדחף שלי לפתוח את החנות בשבת. אם למשל חשוב לי להשקיע יותר בעסק, כדי לקדם אותו, נאמר שללא עבודה בשבת המחזור מהעסק יהיה נמוך מדי, ואולי אאלץ לסגור אותו, נראה בעיני פסול למנוע ממני להשקיע בעסק שלי בשבת. הדוגמא הזו הביאה אותי לחשוב שחוק שאוסר עלי לפתוח את העסק בשבת לא מונע ממנו לעבוד בעסק, אלא מונע ממני לסחור עם אנשים אחרים או להעסיק אנשים אחרים, או ליצור תחרות לעסקים אחרים שדומים לי.
אבל אם אני רוצה לעבור על החשבונות של העסק, לסדר את הסחורה בחנות וכיוצא בזה, אף אחד לא מונע זאת ממני.
ההפרדה הזו עוזרת לי להבין מה הוא השיוויון שהחוק מבקש במרחב שלו (הגנה על העובדים, הגנה מפני תחרות מוגזמת) ואיזו חירות נשמרת לי במרחב הרוח, על אף חוק שכזה.
לאור הדוגמא הזו אני מסכים שאיסור פתיחת מוסדות מסחריים בשבת הוא איסור לגיטימי, שיוויוני ומוסרי.

‫פ

Poll Created Fri 12 May 2017 4:00PM

האם אנחנו מסכימים שמפעלי תעשייה יהיו סגורים בשבת? Closed Tue 1 May 2018 3:02PM

זה אמנם המצב כיום, אך כאן אנחנו נשאלים האם אנחנו מסכימים שסגירת מפעלי תעשייה בשבת תהיה מעוגנת בחוק יסוד?

Results

Results Option % of points Voters
Agree 0% 0  
Abstain 0% 0  
Disagree 0% 0  
Block 0% 0  
Undecided 0% 2 ‫פ שי

0 of 2 people have participated (0%)

‫פ

Poll Created Fri 12 May 2017 4:02PM

האם אנחנו מסכימים שבנקים יהיו סגורים בשבת? Closed Tue 1 May 2018 4:02PM

זה אמנם המצב כיום, אך כאן אנחנו נשאלים האם אנחנו מסכימים שסגירת בנקים בשבת תהיה מעוגנת בחוק יסוד?

Results

Results Option % of points Voters
Agree 0% 0  
Abstain 0% 0  
Disagree 0% 0  
Block 0% 0  
Undecided 0% 2 ‫פ שי

0 of 2 people have participated (0%)

‫פ

Poll Created Fri 12 May 2017 4:05PM

האם אנחנו מסכימים ששירותים ומוסדות ציבוריים יהיו סגורים בשבת? Closed Tue 1 May 2018 4:02PM

יש סעיפים אחרים באמנה שמדברים על פתיחת מספר מועט של מכולות וסעיפים שדנים בישובים יהודיים לעומת לא יהודיים, אך כאן אנחנו נשאלים על העמדה הבסיסית - האם לחייב סגירת מוסדות מסחר בשבת או לא?

Results

Results Option % of points Voters
Agree 0% 0  
Abstain 0% 0  
Disagree 0% 0  
Block 0% 0  
Undecided 0% 2 ‫פ שי

0 of 2 people have participated (0%)