Loomio

Autonomia nauczycielek i nauczycieli

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 112

Postulaty obywatelskie

Zwiększenie autonomii nauczycieli

Zmniejszenie biurokracji

Wycofanie się z nowego rozporządzenia MEN dotyczącego karania nauczycieli

Więcej czasu dla nauczycieli na realizację podstawy programowej

Zmniejszenie liczby uczniów w klasach

Zmiana w organizacji szkoleń dla nauczycieli

Jak jest, czyli główne problemy

 • Nauczycielki i nauczyciele spieszą się z realizacją przeładowanej podstawy programowej, często niedostosowanej do możliwości percepcyjnych uczennic i uczniów. W czasie zajęć lekcyjnych nie mogą pozwolić sobie na poruszanie zagadnień spoza podstawy, rozbudzających zainteresowania uczniów.

 • Często też z powodu przeładowania podstawy programowej oraz sztywnych ram, wyznaczających funkcjonowanie pracy szkoły, nie mogą decydować o wyborze metody nauczania spośród pełnego spektrum dostępnych. Nieraz nie pozwala na to także zbyt duża liczba uczniów w klasie.

 • Szkolenia narzucane są przez dyrektorki i dyrektorów, czasem wybierane bez przemyślenia, na inne zaś nauczycielki i nauczyciele nie mają już czasu i chęci lub nie uczestniczą w nich, by nie odwoływać lekcji. Ich wpływ na dobór tematów szkoleń jest iluzoryczny.

 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji do niemalże każdego działania jest przeszkodą, a często zabija w nauczycielach oraz dyrektorach kreatywność i chęć podejmowania przedsięwzięć i projektów.

 • Opresyjne działania kuratoriów i MEiN (m.in. rozporządzenie dot. karania nauczycieli) ograniczają możliwości decyzyjne oraz tworzą atmosferę zastraszania.

Co można zrobić już dziś?

 • Wywierać wpływ na dyrektorów szkół w zakresie wyboru tematów szkoleń dla rady pedagogicznej.

 • Czynnie uczestniczyć w ustalaniu kalendarza roku szkolnego, pracach nad statutem szkoły oraz innymi dokumentami wyznaczającymi ramy funkcjonowania placówki, które zatwierdza bądź opiniuje rada pedagogiczna.

 • Tworzyć jedynie takie dokumenty, które są rzeczywiście wymagane od nauczycielek i nauczycieli przepisami prawa.

Czego oczekiwać od władz lokalnych?

 • Zmniejszenia ilości dokumentacji generowanej w związku z niemal każdą działalnością prowadzoną w szkole.

 • Zmniejszania liczebności klas na wszystkich poziomach edukacji.

 • Wspierania oryginalnych i kreatywnych pomysłów nauczycielek i nauczycieli, dofinansowywanie ich.

 • Stworzenia bazy informacyjnej o możliwości pozyskiwania środków na prowadzenie w szkole projektów edukacyjnych i eksperymentów.

Czego żądać od władz centralnych?

 • Wprowadzenia przepisów regulujących liczebność klas na wszystkich poziomach edukacji z uwzględnieniem uregulowań podziałów na grupy

 • Wznowienia prac nad podstawami programowymi w celu ich dostosowania do potrzeb współczesnego świata oraz redukcji, by pozostawić nauczycielowi czas na dostosowanie treści do możliwości uczennic i uczniów.

 • Zbudowania sensownego systemu szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli np. w postaci 3-4 dni w roku wolnych od zajęć dydaktycznych, przeznaczonych tylko na szkolenia wybrane przez nauczyciela.

 • Wycofania się z rozporządzenia MEiN w sprawie kar dla nauczycielek, nauczycieli, edukatorów i edukatorek.

 • Wzmocnienia roli organów kolegialnych w szkołach


Poniżej możesz:

 • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

 • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")