Loomio

Wynagrodzenia nauczycieli

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 112

Postulaty obywatelskie

godziwe wynagradzanie, podwyżki

poprawa statusu nauczycieli, by w zawodzie zostało jak najwięcej osób, które faktycznie się do niego nadają i nie są z przypadku

zwiększenie zarobków nauczycieli zrównoważone 40-godzinnym czasem pracy z zagwarantowanymi warunkami do przygotowania zajęć

płatne wszystkie nadgodziny

Warto pomyśleć, jak rozwiązać problem kupowania podstawowych materiałów i pomocy przez nauczycieli. Na wszystkie takie potrzeby powinny być środki z ministerstwa bądź samorządu.

Jak jest, czyli główne problemy

 • Niskie wynagrodzenia nauczycielek i nauczycieli. Zarobki nauczycieli w Polsce należą do najniższych w Europie. Są one również niższe od średnich wynagrodzeń specjalistów o podobnych kwalifikacjach. Dotyczy to zwłaszcza osób rozpoczynających pracę w zawodzie. Poziom ich wynagrodzeń odpowiada płacy minimalnej. Skutkiem tego jest odczuwany zwłaszcza w dużych miastach niedobór nauczycielek i nauczycieli. Niewiele osób chce podjąć pracę w zawodzie nauczyciela, wiele młodych osób szybko z niej rezygnuje. Tymczasem średni wiek nauczyciela w Polsce to ponad 44 lata, a mediana wieku nauczycieli w Polsce to 50 lat. W najbliższym czasie większość osiągnie wiek emerytalny.

 • Niedofinansowanie szkół. W obecnej sytuacji nauczycielki i nauczyciele nie mają zagwarantowanego odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy. Często brakuje nawet podstawowych materiałów biurowych: papieru, długopisów itp. W tej sytuacji większość nauczycielek i nauczycieli samodzielnie kupuje potrzebne pomoce lub prosi rodziców o ich zakup.

 • Złożony sposób wyznaczania czasu pracy nauczycieli oraz nietransparentne regulaminy wynagradzania. Powoduje to problem z wypłatą wynagrodzenia za pracę w dodatkowym czasie. Dotyczy to zwłaszcza czasu opieki nad uczennicami i uczniami np. w czasie egzaminów czy wycieczek szkolnych, zebrań z rodzicami, posiedzeń rady pedagogicznej.

 • Nierówne traktowanie, dyskryminacja nauczycielek przedszkoli. Obecnie w szkołach publicznych obowiązuje ustawowe minimum dodatku na pełnienie obowiązków wychowawcy wynoszące 300 zł. Nie jest on jednak gwarantowany nauczycielkom przedszkoli publicznych. W wielu gminach w Polsce jest on znacząco niższy dla nauczycielek z tej grupy zawodowej.

Jak powinno być, czyli główny kierunek zmian

 • Konieczne jest znaczące podniesienie wynagrodzeń nauczycielek i nauczycieli i powiązanie ich wysokości ze średnią płacą w gospodarce.

 • Uproszczenie systemu wynagrodzeń i równe traktowanie nauczycielek i nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji.

 • Nauczyciele powinni dysponować w pełni wyposażonym stanowiskiem pracy i wszystkimi potrzebnymi pomocami. Ich nabywanie powinno być realizowane przez szkoły.

Co można zrobić już dziś?

 • Sprzeciwiać się nakładanym obowiązkom pracy niemającym uzasadnienia w przepisach prawa

 • Domagać się wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy. Możliwe jest złożenie pozwu do sądu pracy w wypadku braku wynagrodzenia za wycieczki i inne udokumentowane obowiązki wykonywane przez nauczyciela

Czego oczekiwać od władz lokalnych?

 • Opracowania regulaminów wynagradzania, dających nauczycielkom i nauczycielom przedszkoli takie same prawa jak nauczycielom szkół.

 • Opracowania transparentnych systemów wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych.

 • Urealnienia budżetu szkół i przedszkoli w zakresie potrzebnych pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

Czego żądać od władz centralnych?

 • Przyjęcia ustawy gwarantującej finansowanie wynagrodzeń nauczycielek i nauczycieli z budżetu państwa. Obecnie w sejmie jest złożony obywatelski projekt ustawy (druk 33) zakładający wydzielenie z subwencji oświatowej środków na wynagrodzenie nauczycieli. Takie uregulowanie prawne wynika z faktu, że wysokość wynagrodzeń nauczycieli i wysokość dodatków jest ustalana przez ministra do spraw edukacji na drodze rozporządzenia, zatem należy do kompetencji władzy centralnej. W tej sytuacji to budżet centralny, a nie samorządowy, powinien zapewnić środki na realizację tego celu.

 • Podniesienia wynagrodzeń nauczycielek i nauczycieli i powiązanie ich ze średnią płacą w gospodarce. ZNP przygotowało projekt ustawy realizujący te cele. Założone progi wynagrodzeń realizują zgłaszany w czasie strajku w 2019 roku postulat środowiska nauczycielskiego podniesienia wynagrodzeń o 1000 zł.

 • Podniesienia wysokości subwencji oświatowej, tak, by jej wysokość zapewniała realizację wszystkich koniecznych wydatków na oświatę w budżetach samorządów.

 • Podjęcia rozmów z partnerami społecznymi w sprawie wypracowania odpowiednich zasad wynagradzania nauczycieli i wypracowanie akceptowanej przez wszystkie strony regulacji.


Poniżej możesz:

 • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

 • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")