Loomio

Szkolenia

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 112

Postulaty obywatelskie

superwizje, wsparcie i szkolenia

zainwestujmy w doskonalenie zawodowe nauczycieli – każdy nauczyciel powinien przejść przynajmniej 1-2 dodatkowe szkolenia w roku (z kompetencji miękkich, sposobów zainteresowania dzieci i młodzieży, zwiększających ich wiedzę itd.).

Jak jest, czyli główne problemy:

 • Brak systematycznego wsparcia i troski o higienę i kondycję psychiczną nauczycielek i nauczycieli.
  Poza „urlopem dla poratowania zdrowia” nie ma właściwie żadnych usankcjonowanych form dbałości o kondycję psychofizyczną nauczyciela, który jest wyjątkowo narażony na codzienne trudności, stres, przeładowanie bodźcami, silne emocje, bezradność, osamotnienie, odpowiedzialność, wypalenie.

 • Szkolenia są dodatkowym obciążeniem czasowym i organizacyjnym dla nauczycielek i nauczycieli, a jednocześnie są warunkiem niezbędnym awansu zawodowego.
  Nauczycielki i nauczyciele, którzy odbywają szkolenia, muszą „nadrabiać” swoje obowiązki w czasie wolnym od pracy.

 • Brak dobrowolności i możliwości wyboru w kwestiach szkoleń.
  Często nauczycielki i nauczyciele kierowani są na szkolenia, które nie odpowiadają ich zainteresowaniom, oczekiwaniom i potrzebom. Duża część szkoleń jest obowiązkowa, choć nie wynika to z przepisów obowiązującego prawa.

 • Niski poziom oferowanych szkoleń.
  Szkoły korzystają z oferty przesyłanej przez ośrodki szkoleniowe. Brakuje narzędzi weryfikacyjnych. O wyborze często decyduje dyrektor wg uznania.

 • Nauczycielki i nauczyciele współfinansują szkolenia, w których chcą uczestniczyć.

 • Brak superwizji.
  Superwizja jako forma wsparcia nauczycieli w zasadzie nie istnieje. W niektórych szkołach odbywają się oddolne interwizje. Dotyczy to niewielkiego procentu placówek.

 • Brak wsparcia psychologicznego, terapeutycznego dla nauczycieli w kryzysie. Nauczyciel w kryzysie jest pozostawiony sam sobie.

Jak powinno być, czyli główny kierunek zmian

 • Nauczyciel, jako osoba odpowiedzialna za poziom edukacji oraz budowanie relacji z uczniem i proces grupowy, powinien mieć możliwość szkoleń, które są nieodzownym elementem budowania prestiżu zawodu, poprawy jakości nauczania, adekwatności oferty edukacyjnej do wymagań współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata. Ich poziom powinien być wysoki. Nauczycielki i nauczyciele powinni uczestniczyć w szkoleniach w ramach czasu pracy. Szkolenia powinny być bezpłatne i tak zorganizowane, aby nauczyciele z chęcią w nich uczestniczyli.

 • Wsparcie w postaci superwizji jest nieodzowne dla tworzenia dobrego klimatu i kultury szkoły. Powinniśmy regularnie wykorzystywać metodę superwizji w każdej szkole, gdyż tworzy ona możliwość do dyskusji, wymiany doświadczeń, wzbogacania warsztatu pracy, stawiania sobie nowych celów, wspólnego radzenia sobie z współczesnymi wyzwaniami i refleksji nad tym, jak uczymy i jak wychowujemy uczniów. Superwizja powinna odbywać się regularnie.

 • Nauczycielki i nauczyciele powinni mieć możliwość korzystania ze wsparcia terapeutycznego, w razie potrzeby. Takie rozwiązanie jest niezbędne do utrzymania dobrej kondycji psychicznej, która jest podstawą budowania harmonijnych relacji z uczniami i współpracownikami.

Co można zrobić już dziś?

 • Nauczycielki i nauczyciele powinni móc decydować o tym czego się szkolą, przynajmniej w części. Może to być usankcjonowane zwyczajowo w każdej szkole: 40% – szkolenia „dyrektorskie”, 60% – szkolenia własne.

 • Pomocne będzie tworzenie planów rozwoju przez nauczycieli (indywidualnych i planu dla całej placówki).

 • Warto zmienić klimat w szkołach w obszarze szkoleń. Potrzebny jest dialog między dyrektorami placówek i nauczycielami w tym zakresie. Dialog polegający na słuchaniu potrzeb.

 • Stworzenie zespołu weryfikującego oferty szkoleń, z której korzysta placówka.

 • Wprowadzenie szkoleń koleżeńskich.

 • Wprowadzenie interwizji.

Czego oczekiwać od władz lokalnych?

 • Przygotowania kompleksowej oferty szkoleń dla podległych placówek, obejmujących także szkolenia z kompetencji miękkich dostępne na jednej platformie dla nauczycielek, nauczycieli, dyrektorek i dyrektorów.

 • Tworzenia samorządowych centrów pomocy psychologicznej dla nauczycielek i nauczycieli (przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych publicznych lub komercyjnych).

 • Zorganizowania zespołu superwizorów na terenie gminy (bank superwizorów).

 • Uruchomienia telefonu wsparcia dla nauczycielek i nauczycieli w kryzysie.

Czego żądać od władz centralnych?

 • Podwyższenia subwencji oświatowej na szkolenia nauczycielek i nauczycieli, superwizję i terapię.

 • Wsparcia rozwoju ośrodków szkolenia nauczycielek i nauczycieli.

 • Zmiany przepisów w taki sposób, aby nauczyciel raz na 8-10 lat miał prawo do wzięcia (rocznego) urlopu szkoleniowego.

 • Wprowadzenia urlopów szkoleniowych (4 dni w roku).


Poniżej możesz:

 • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

 • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")