Loomio
Wed 14 Sep 2016 8:12AM

Welcome to Shembull/ E-pjesëmarrja

LHB Loomio Helper Bot Public Seen by 301

Te nderuar/a,

E-pjesemarrja eshte forum elektronik i Kuvendit te Kosoves i zhvilluar me rastin e Dites se Demokracise, per te lehtesuar bashkebiseden dhe vendimmarrjen rreth temave te caktuara dhe me rendesi per shoqerine kosovare. Ne kete rast do te bisedohet rreth SDGve, agjende globale per zhvillim e aprovuar kete vit nga Kombet e Bashkuara.

Ne forum jane te ftuar te marrin pjese vendimmarres dhe qytetare nga fusha te caktuara te jetes, me kompetence apo interesim rreth SDG-ve dhe nivelit te zbatimit te tyre ne Kosove. Ju informoj se tema e diskutimit do te jete "Niveli i Zbatimit te SDG-ve ne Kosove". Diskutimi do te zgjate 2 jave dhe i tere komunikimi do te organizohet online. Ju mund te qaseni ne vazhdimesi permes emailit ne kete forum, pa marre parasysh vendndodhjen tuaj dhe kohen. Ky forum mundeson diskutimin, propozimin si dhe votimin per opsionet apo hapat e sugjeruar per vendimmarresit. Diskutimi do te jete i hapur ( mund te jete edhe gjysem i hapur ose i mbyllur) per publikun, permes ëeb faqes se Kuvendit

Kjo platforme eshte pjese e mbeshtetjes se UNDP-se ne Kosove per Kuvendin e Kosoves

Te bashkelidhur mund ta gjeni nje dokument relevant (ose disa docs.) orientues rreth temes se diskutimit.

Shume faleminderit per perfshirjen dhe kontributin tuaj ne kete diskutim.

Ervin IBRAHIMI-PhD Candidate
Ekspert Parlamentar
UNDP ne Kosove

KIK

Kuvendi i Kosovës Wed 14 Sep 2016 9:24AM

test..

VK

Vullnet Kabashi Wed 14 Sep 2016 11:29AM

Mirë po doket shumë, tash vetëm të fillojmë.