Loomio

Wyrównanie szans

SRO Sekretariat RK OSK Public Seen by 108

Postulaty obywatelskie

PRAWDZIWE a nie fikcyjne dostosowanie pracy szkoły do potrzeb uczniów - i tych zdrowych i tych z niepełnosprawnością

Tworzenie małych centrów kultury w lokalnych bibliotekach - całe serce za tym, ale też w szkołach, tam gdzie nie ma bibliotek w małych miejscowościach, szkoła jest jedynym miejscem, gdzie można się spotkać i zaznać kultury i edukacji, szkoły otwarte po lekcjach.

Aktywizacja edukacyjna dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Pomoc dla dzieci i rodziców którzy mają jakiekolwiek trudności, problemy w nauce, choroby. Takie osoby są całkowicie zdane na własne kompetencje, środki finansowe i sieci kontaktów

Wyrównywanie szans edukacyjnych - obowiązkowe przedszkole od 5 r. życia oraz diagnostyka psychologiczna, logopedyczna, zagrożenie dysleksją i wszystkie inne zaburzenia, choroby które można diagnozować i leczyć na tym etapie

Wyrównywanie szans dzieci z obszarów wiejskich

Możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych

Zmniejszenie kosztów podręczników

Organizacja nauczania na odległość w taki sposób, by przeciwdziałać nierównościom edukacyjnym oraz wykluczeniu niektórych uczniów

Żądamy szkoły sprawiedliwej, której misją jest krzewienie zasad równości i uczestnictwa

Jak jest, czyli główne problemy

W Polsce mamy do czynienia ze społecznymi nierównościami edukacyjnymi” czyli zależnością między pochodzeniem społecznym uczennicy czy ucznia, czyli tzw. statusem społeczno-ekonomicznym rodziców, a osiągnięciami w karierze szkolnej. Poziom wyników szkolnych i rozwój kariery edukacyjnej – wybór „lepszych” czy „gorszych” szkół – jest zależny od pozycji społeczno-ekonomicznej rodziny. Sytuację pogarsza selektywność systemu edukacyjnego.

Jak powinno być, czyli główny kierunek zmian

Szkoła powinna być miejscem wyrównującym kapitały społeczne i kulturowe poprzez rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów i uczennic oraz zapewnienie im odpowiedniego wsparcia. Dostęp do podręczników, szkolnych posiłków, opieki zdrowotnej i narzędzi cyfrowych powinien być prawem każdego ucznia i uczennicy, a nie przywilejem.

Co można zrobić już dziś?

Rozwijać sieć samopomocy koleżeńskiej.

Zaoferować przemyślaną i dostosowaną do autentycznych potrzeb ofertę zajęć dodatkowych.

Wdrożyć w pełni zindywidualizowane ocenianie, służące nie tyle karaniu czy chwaleniu, ile wskazywaniu obszarów wymagających pracy.

Staranna diagnoza środowisk uczennic i uczniów dokonana przez wychowawców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. 

Czego oczekiwać od władz lokalnych?

Rozwoju sieci przedszkoli i upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Zapewnienia bezpłatnych posiłków w szkołach.

Finansowania zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania tak, aby status społeczno-ekonomiczny nie determinował wyników edukacyjnych.

Zapewnienia opieki świetlicowej w szkołach, podczas której dzieci będą mogły uzyskiwać pomoc w nauce.

Współpracy z organizacjami pozarządowymi, animatorami, streetworkerami, którzy będą docierać do środowisk defaworyzowanych i pracować z całymi rodzinami w celu przeciwdziałania wykluczeniom.

Czego żądać od władz centralnych?

Przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu poprzez odbudowę transportu publicznego.

Ustawowego zagwarantowania bezpłatnych podręczników na całym etapie kształcenia.

Wprowadzenia obowiązku edukacji przedszkolnej od 4 r.ż.

Zapewnienie środków na sprzęt komputerowy i zwiększenie dostępności internetu tak, aby każda uczennica i każdy uczeń miał dostęp do sieci.

Zapewnienia opieki psychologicznej i medycznej wszystkim uczennicom i uczniom.


[1] postulaty społeczne zgłoszone OSK


Poniżej możesz:

  • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

  • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze (korzystając z opcji "Komentarz")