Loomio

תהליך דיון מושכל

בואו ננסה יחד לגבש תהליך לדיון ציבורי יעיל. דיון שכזה הוא דוגמה מעולה להתנסות בדיוק במה שאנחנו רוצים לבנות - כיצד לערוך דיון ציבורי יעיל על בניית תהליך לדיון ציבורי יעיל.