Loomio

@SeneddMCD - @SeneddCLA

Assembly logo

Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i Fil Cymru Llywodraeth y DU. Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, wnaiff y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (‘y cyn-Bwyllgor) cynnal craffu cyn deddfu ar y Bil Cymru ddrafft yn yr hydref a chyhoeddi eu hadroddiad yn Rhagfyr 2015.

Mae’r platfform yma yn gyfle i rhanddeiliaid a’r Pwyllgor dod at ei gilydd i drafod, dadlau a rhannu syniadau ar Fil Cymru Llywodraeth y DU wrth iddo fynd drwy Senedd y DU.

-
The Constitutional and Legislative Affairs is currently examining the UK Government’s Wales Bill. In the fourth Assembly, the Constitutional and Legislative Committee (‘the predecessor Committee’) undertook pre-legislative scrutiny of a draft Wales Bill in autumn 2015 and published its report in December.

This platform is an opportunity to gather the Committee and stakeholders together to discuss, debate and share ideas on the UK Government’s Wales Bill as it progresses through UK Parliament.

Assembly logo

Fel rhan o'r ymchwiliad, mae'r Pwyllgor yn awyddus i glywed i ba radd y mae pobl yn ystyried bod y Bil:

  • yn welliant ar y Bil ddrafft a’r setliad presenol; ac
  • yn cynnig y setliad clir, cydlynol ac ymarferol mae Cymru angen.

Mae cylch gorchwyl yr ymchwiliad wedi’u rannu i sgyrsiau unigol isod. Mae rhestr o’r holl unigolion sydd wedi rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor ar gael yma.

As part of the inquiry, the Committee is interested to hear the extent to which people consider that the Bill:

  • is an improvement on the draft Bill and the current settlement;
  • will provide the clear, coherent, workable and durable settlement that Wales needs.

The terms of reference for the inquiry have been divided into individual threads below. A list of all those who have contributed in evidence to the Committee is available here.

Assembly logo

Mae croeso i chi gyfrannu yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Gall y Pwyllgor defnyddio eich sylwadau fel tystiolaeth. Fe wnawn gysylltu gyda’r unigolion priodol er mwyn gofyn caniatâd yn y man cyntaf, ac mae’r hawl gennych i wrthod neu aros yn ddienw. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Celyn - celyn.cooper@cynulliad.cymru

Participants are welcome to contribute in Welsh or English.The Committee may use some of your contributions as evidence. We will contact participants directly to ask for permission in the first instance, and you have the right to decline and / or remain anonymous. Please contact Celyn for further information - celyn.cooper@assembly.wales

Assembly logo
Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy
Gofynnwn i chi ddefnyddio'r platfform torfol yma i rannu syniadau ar y Bil gydag aelodau eraill. Rydym yn gofyn i chi fod yn gwrtais a pharchu defnyddwyr eraill. Mae anghytuno yn dderbyniol ond nid bod yn sarhaus. Gellir dileu sylwadau yn ol disgresiwn y safonwr.

We want you utilise this platform to collaborate and share ideas on the Bill with other members. We ask that you remain polite and respectful of other users. Disagreements are fine, but insults are not. Comments can be removed at moderators discretion.