Loomio

לגליזציה עכשיו התפקדתי

קבוצה זאת מתאגדת למען לגליזציה בדגש על דרך פעולה ספציפית בדמות התפקדות למפלגות הגדולות כגוף בעל אינטרס ברור, לגליזציה מלאה.