Loomio

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αργύριος Μαρινάκης Public Seen by 6

Άμεση Δημοκρατία , είναι ή συμμετοχή τού πολίτη άμεσα σέ όλα τά όργανα τού κράτους, σέ όλες τίς <>, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική.
Στήν Άμεση Δημοκρατία ό πολίτης συμμετέχει καί αποφασίζει γιά τό μέλλον του καί ταυτόχρονα ελέγχει όλους τούς εκλεγμένους από αυτόν , πού τόν υπηρετούν. Όταν δέν ανταποκρίνονται στά καθήκοντά τους , τούς ανακαλεί καί τούς εναλλάσει. Στήν Άμεση Δημοκρατία, ό κάθε πολίτης, συμμετέχει καί προτείνει δημοψηφίσματα , ένα από τά κυρίαρχα όργανα τής λειτουργίας της.
Στήν Άμεση Δημοκρατία δέν υπάρχουν κόμματα, διότι ό πολίτης συμμετέχει ισότιμα καί προτείνει διάφορα θέματα πού θεωρεί εκείνος σωστά.
Τά κόμματα , κομματιάζουν τήν συνοχή τών πολιτών καί τούς χωρίζει σέ ομάδες, πού μισούν ή μία τήν άλλη, γιά νά εξυπηρετούν τά συμφέροντα τού κεφαλαίου.

Άρα σκοπός τών πολιτών είναι ή ένωση καί ή ομόνοια , ενάντια στό κεφάλιο καί ό αγώνας νά πάρει ό λαός τήν διακυβέρνηση τής χώρας καί τών Δήμων στά χέρια του.
Φιλικά

Αργύριος Μαρινάκης

Αργύριος Μαρινάκης Sun 13 Apr 2014 1:15PM

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Άμεση Δημοκρατία γιά τήν Αθήνα.
Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολίτών

Γιά νά περάσει ό Δήμος στά χέρια τών Πολιτών.

Αργύριος Μαρινάκης Sun 13 Apr 2014 1:17PM

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αργύριος Μαρινάκης Mon 21 Apr 2014 9:12AM

Η Δημοκρατία είναι τό πολίτευμα πού δτήν διαχείρηση τής διακυβέρνησης τής χώρας τήν έχουν οί Πολίτες.
Μέ τήν δική τους συμμετοχή, αποφασίζουν Άμεσα γιά τό παρόν καί τό μέλλον τους καθώς καί γιά τό μέλλον τών παιδιών τους καί τής Πατρίδος.
Συμμετέχουν σέ όλα τά όργανα τού κράτους , νομοθετική, δικαστική καί εκτελεστική εξουσία.
Ό θεσμός τής κλήρωσης ώς δικλείδα εκμετάλλευσης τής ψήφου από τήν ολιγαρχία, είναι ή βασική αρχή τής Δημοκρατίας, μαζί μέ τήν ανάκληση τών δημόσιων λειτουργών, καθώς καί ό περιορισμένος χρόνος τών καθηκόντων εκάστου λειτουργού, πού μέ τόν τρόπο αυτόν , αποκλείει τήν απόσπαση τών Δημόσιων Λειτουργών , από τόν λαό.
Ή καταγραφή τής περιουσίας τών πολιτών πού λαμβάνουν κάποιο αξίωμα, πρίν καί μετά τό πέρας τής θητείας τους, είναι καί αυτήν μία δικλείδα αποφυγής παράνομου πλουτισμού από τούς διαχειριστές τού Δημόσιου πλούτου.

Ιωάννης Μοτσάκος Mon 21 Apr 2014 9:34AM

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κάλεσμα σε όσους περισσοτερους μπορείς Αργυρη, για να υπάρχει συμμετοχη στις ψηφοφορίες και ανταλλαγή πληροφοριών.

Αλλα για να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα στις ψηφοφορίες, καλά θα ήταν να είναι μονο μέλη από την ομάδα σας.

Αργύριος Μαρινάκης Mon 21 Apr 2014 9:40AM

Καλημέρα Ιωάννη. Έχω κάνει κάλεσμα σέ πολλούς φίλους.

Αργύριος Μαρινάκης Mon 21 Apr 2014 6:11PM

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ perikles4blugr
Το πρώτο ζητούμενο είναι να απαλλαγούμε από την διπλή άγνοια τουλάχιστον όσον αφορά στο ζήτημα της δημοκρατίας. Πρώτα δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ξέρουμε, ότι δεν ξέρουμε τι είναι δημοκρατία. Αυτό το πρώτο βήμα, μας οδηγεί στην αναζήτηση της έννοιας δημοκρατία. Όχι στις εύκολες απαντήσεις αλλά σε εκείνες που μπορούν να μας πουν πως να την διακρίνουμε από την δήθεν δημοκρατία. Αυτό το ταξίδι ξεκινάει πρίν 2500 χρόνια. Θα ήταν όμως τουλάχιστον ασέβεια προς τους γεννήτορες της Δημοκρατίας αν επαναπαυθούμε στο να αισθανθούμε υπερήφανοι για αυτούς χωρίς να έχουμε καταλάβει τι έκαναν. Άλλωστε το βασικό δίδαγμα τους είναι πως η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα που κατακτάται από πολίτες που το αξίζουν...

Η ΠΡΟ(Σ)ΚΛΗΣΗ
Οποιαδήποτε τεχνολογία κι οποιοδήποτε δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ, με κοινωνικό χαρακτήρα, έχουν λόγο ύπαρξης αν και μόνον άν είναι κοινωνικά αποδεκτά και χρήσιμα για τον σκοπό που δημιουργήθηκαν. Παρ' όλον ότι το δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ μπορεί να γίνει τό όχημα ώστε να δοθούν απαντήσεις, στις μεγάλες προκλήσεις κοινωνικού μετασχηματισμού που καθημερινά συνομολογούνται από όλους μας, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν το γνωρίζει. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε καθέναν που συμφωνεί με τις ιδέες που ενσωματώνονται στο δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ώστε να διαδοθούν.
Το πρώτο βήμα είναι να μετρηθούμε πόσοι είμαστε. Αυτό μπορεί να γίνει δηλώνοντας εδω την πρόθεσή σας να μπείτε στην ομάδα του δικτύου ΠΕΡΙΚΛΗΣ.

Η ΣΥΝ-ΖΗΤΗΣΗ
Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα που όταν οι πολίτες δεν το φροντίζουν και δεν στοχάζονται πάνω σ' αυτό εκφυλίζεται σε ολιγαρχία. Οι μορφές "δημοκρατίας" δεν είναι τίποτα άλλο από προσπάθειες διαχείρησης των κοινωνικών ανισοτήτων ή την εξασφάλιση της συγκατάθεσης των πολλών στην αποξένωσή τους (περισσότερο ή λιγώτερο) από την λήψη αποφάσεων όσον αφορά στα κοινά. Όλες οι μορφές εξουσίας ποσοτικοποιούν τις δράσεις τους και έτσι οι ανταλλακτικές σχέσεις υπερισχύουν με συνέπεια την αποδοχή της εξουσίας ως διανομέα πλούτου. Όμως η διανομή του πλούτου αν δεν γίνεται με συμφωνίες κοινωνικά αποδεκτές έτσι ώστε να ικανοποιείται το αίσθημα δικαιοσύνης οδηγεί σε διαδικασίες καταναγκασμού και εξαθλίωσης.Η αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι ένα πείραμα που από την μελέτη του μπορούν να προκύψουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το πως εγκαθιδρύεται αλλά και πως καταλύεται η Δημοκρατία ως πολίτευμα. Εκτός όμως από αυτό το κλασσικό παράδειγμα ο στοχασμός πάνω στις ιστορικές μεταβολές που μεσολάβησαν μέχρι τις ημέρες μας μπορεί να οδηγήσει σε μια συν-ζήτηση επανακαθορισμού της σχέσης πολίτη και των δομών εξουσίας με στόχο όχι τόσο την ποσοτική αλλά κυρίως την ποιοτική του αναβάθμιση ως συνδιαχειριστή ή τουλάχιστον εντολέα (με την πλήρη έννοια του όρου) των αντιπροσώπων του στην εξουσία.
Το Δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ προτείνει την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ως φορέα έκφρασης του πολίτη με στόχο την ανάδειξή του σε κύριο συνομιλητή των φορέων εξουσίας. Πρός αυτήν την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί και ενσωματώνονται στο Δίκτυο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ειδικές τεχνολογίες οι οποίες εξασφαλίζουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ότι οι συνήθεις τεχνολογίες την αδολίευτη έκφραση της κοινωνίας σύμφωνα με θεσμούς που ή ίδια θεσπίζει και προστατεύει. Όμως η τεχνολογία προσφέρει μόνο δυνατότητες οργάνωσης και επικοινωνίας. Για να διαμορφωθεί το πλαίσιο χρήσης των υποδομών χρειάζεται ο βασικός στοχασμός της κοινωνίας πάνω στον εαυτό της. Η συν-ζήτηση όλων μας δηλαδή, πάνω στους βασικούς κανόνες λειτουργίας της ενδυναμωμένης δημοκρατίας.